System LOCK OUT – izolacja energii

lockout

Urządzenia Lock Out (LOTO)

lockoutZgodnie z normami, urządzenia wyprodukowane po 2 stycznia 1990 roku powinny być tak zaprojektowane, aby możliwe było stosowanie systemu Lockout-Tagout.

Urządzenia LOTO muszą spełniać następujące wymagania:

  • konstrukcja powinna być trwała i uwzględniać warunki w jakich będzie pracować;
  • powinny być standaryzowane,
  • muszą być tak zaprojektowane, aby ich usunięcie nie wymagało od pracownika nadmiernej siły fizycznej lub zastosowania nietypowych narzędzi (noży, śrubokrętów itp.);
  • ich konstrukcja (kształt, kolor) powinny zapobiegać przypadkowym usunięciom;
  • powinny umożliwiać identyfikację pracownika korzystającego z systemu Lock out (np. elektryk, mechanik).

Zasady Systemu LOCK OUT / TAG OUT (LOTO)

Pracodawca powinien co najmniej raz w roku dokonać przeglądu procedur funkcjonowania systemy Lock out / Tag out. Wszelkie odchylenia powinny być odnotowywane, rozpoznane przyczyny niezgodności i wdrażane działania korygujące. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom szkolenia w celu zapewnienia, że cel i funkcje programu kontroli niebezpiecznej energii są rozumiane przez pracowników, że pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne dla bezpiecznego stosowania, użytkowania i usuwania blokad energii. Każdy uprawniony pracownik powinien być przeszkolony w zakresie niezbędnym do wykonywanej przez niego pracy: stosowane źródła energii, rodzaje i wielkości dostępnej energii, metody i środki niezbędne do blokowania energii oraz jej kontroli. Wszyscy inni pracownicy, którzy w związku z wykonywaną pracą mogą się znajdować w miejscu, gdzie mogą być stosowane procedury kontroli energii, muszą być zaznajomieni z tymi procedurami, a przede wszystkim o zakazie ingerowania w zastosowane blokady energii. Jeśli oprócz systemu Lockout stosowany jest Tagout, to etykiety nie mogą być usunięte bez zezwolenia uprawnionego pracownika. Oznaczenia muszą być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników, których dotyczą oraz innych pracowników, których prace są wykonywane w obszarach stosowania systemu Tagout. Znaczniki i ich środki mocowania muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki środowiska, w którym są stosowane. Znaczniki muszą być mocowane do urządzeń tak, aby nie mogły być przypadkowo usunięte.

Zastosowanie Lock Out (LOTO) przy blokowaniu

W przedsiębiorstwach stosujących system Lock out prace serwisowe, regulacyjne, konserwacyjne, które powinny być przeprowadzane przy odłączonym zasilaniu w energię, powinny przebiegać według następujących kroków:

  • Przygotowanie do wyłączenia. Zapoznanie się z lokalizacją punktów LOTO i rodzajami energii, które trzeba odłączyć, aby obszar pracy stal się energetycznie bezpieczny. Następnie należy przygotować odpowiednie urządzenia blokujące wraz ze znacznikami.
  • Wyłączenie sterowania wszystkich napędów.
  • Odłączenie wszystkich źródeł energii. Zablokowanie i oznakowanie wyłączników źródeł energii.
  • Identyfikacja zagrożeń pochodzących od energii potencjalnych. Uwolnienie, zabezpieczenie lub doprowadzenie do bezpiecznego stanu wszystkich zagrożeń związanych z energią potencjalną i/lub resztkową.
  • Sprawdzenie skuteczności wyłączenia i odcięcia energii poprzez test – próbę załączenia.

Postępowanie według powyższego schematu może uchronić pracowników, przede wszystkim utrzymania ruchu, przed poważnymi wypadkami w trakcie wykonywania ich obowiązków służbowych.

 

Close
Menu